Instrukcja obsługi rolet z napędem elektrycznym

Instrukcja obsługi rolet z napędem elektrycznym

Instrukcja obsługi rolet z napędem elektrycznym

1. Sposób obsługi.

1.1. Opuszczanie rolety.

1.1.1. Aby opuścid kurtynę należy przy pomocy podłączonego sterowania (przełącznik, pilot, itp.) uruchomid obroty napędu w dół. Napęd będzie pracował tak długo, dopóki za pośrednictwem przewodu fazowego odpowiedzialnego za ruch w tym kierunku będzie do niego podawane napięcie lub do momentu, gdy jego obroty zostaną zatrzymane przez ogranicznik kraocowy dolnego położenia (pomimo podawanego napięcia). Pozycja ogranicznika ustawiana jest w momencie montażu napędu.

1.2. Podnoszenie rolety.

1.2.1. Należy wykonad te same czynności jak w pkt. 1.1 z tym, że dla obrotów napędu w górę, napęd wyłączy ogranicznik położenia górnego, a zasilanie dostarczane będzie przez przewód fazowy odpowiedzialny za ruch w górę.

1.3. Zatrzymanie napędu.

1.3.1. Napęd elektryczny można zatrzymad w dowolnym położeniu podczas ruchu w górę lub dół przez przerwanie dopływu prądu, przy pomocy zamontowanego sterowania.

1.4. Zakres pracy napędu.

1.4.1. Każdy z napędów wyposażony jest w ograniczniki koocowe, które samoczynnie zatrzymują kurtynę rolety, kraty lub bramy w ustawionym położeniu górnym i dolnym. Ograniczniki ustawiane zostają podczas montażu i zmiany ich położenia dokonywad może tylko wyspecjalizowana firma montażowa.

1.4.2. Napędy elektryczne w produktach (roletach, bramach, kratach rolowanych, itp.) sprzedawanych bez montażu mają również ustawione oba ograniczniki kraocowe.

1.4.3. W trakcie użytkowania napędu, ze względu na dopuszczalną tolerancję ustawienia pozycji ograniczników, możliwe jest samoczynne przestawienie się ich położenia w zakresie ±1,5 cm. Ustawienie położenia ograniczników można skorygowad w trakcie przeglądu okresowego.

1.4.4. Ze względu na tolerancję w ustawieniu ograniczników dopuszczalna jest sytuacja, w której dwie sąsiadujące kurtyny, znajdujące się w położeniu górnym nie są ustawione w jednym poziomie przy zachowaniu ww. wielkości tolerancji.

1.5. Czas pracy napędu.

1.5.1. Napędy rurowe ze względu na swoją budowę i utrudnione odprowadzanie ciepła przystosowane są do pracy ciągłej wynoszącej maksymalnie 4 ÷ 5 minut. Przy dłuższej ciągłej pracy lub przerywanej ale częstej, temperatura napędu wzrośnie do takiej wysokości, że zostanie on wyłączony przez termiczny wyłącznik przeciążeniowy. Napęd będzie można ponownie uruchomid po jego ostygnięciu i odblokowaniu się wyłącznika termicznego (zazwyczaj potrzeba na to około 15 minut). Czas pracy napędu oraz czas potrzebny na jego ostygnięcie może ulec zmianie wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury otoczenia. Podane wartości przyjęto przy temperaturze otoczenia rzędu + 20 ÷ 25 °C. Zazwyczaj trzy-, czterokrotne opuszczenie i podniesienie kurtyny nie powoduje zadziałania wyłącznika termicznego.

1.6. Awaryjny mechanizm obsługi ręcznej.

1.6.1. Napęd wyposażony w awaryjny mechanizm obsługi ręcznej można w przypadku jego uszkodzenia lub braku prądu obsługiwad za pomocą zamontowanej na stałe lub doczepianej długiej lub krótkiej korby.

1.6.2. Ręczna, awaryjna obsługa może byd używana tylko wtedy, kiedy do napędu nie jest podawane napięcie zasilające. W przypadku użycia obsługi ręcznej przy równoczesnym podawaniu napięcia, napęd ulegnie uszkodzeniu.

1.6.3. Uruchomienie napędu w górę lub w dół następuje poprzez obroty korbą w prawo lub lewo w kierunku zgodnym z naklejką zamocowaną w miejscu mocowania korby. W przypadku braku naklejki należy wykonad kilka lub kilkanaście obrotów korbą i obserwując listwy kurtyny sprawdzid, jaki kierunek obrotów odpowiada podnoszeniu, a jaki opuszczaniu kurtyny. Szczególną uwagę należy zwrócid w przypadku podnoszenia całkowicie opuszczonej kurtyny, ponieważ jego nawijanie i odwijanie jest w początkowej fazie niewidoczne dla obsługującego, gdyż odbywa się w skrzynce rolety. Obracanie korby w niewłaściwym kierunku spowoduje przewinięcie kurtyny i w rezultacie jej uszkodzenie. Ruch korby należy przerwad natychmiast po napotkaniu oporu.

1.6.4. Podczas ręcznej obsługi napędu za pomocą korby nie działają ograniczniki kraocowe położenia górnego i dolnego, dlatego podnosząc i opuszczając kurtynę należy zachowad szczególną ostrożnośd, aby jej nie uszkodzid. Podczas podnoszenia obroty korby należy przerwad w momencie, gdy górna krawędź dolnej (ostatniej) listwy kurtyny znajdzie się na równym poziomie z dolną krawędzią nadproża lub skrzynki (osłony). Należy zwrócid uwagę, aby nie doprowadzid do całkowitego nawinięcia kurtyny na rurę nawojową (wciągnięcia jej do skrzynki), a tym samym wysunięcia z prowadnic. Opuszczanie kurtyny należy zakooczyd w momencie, gdy zostanie ona opuszczona na podłoże, a przerwy między poszczególnymi profilami zostaną zamknięte. Dalsze ruchy korbą po jej całkowitym opuszczeniu i wyprostowaniu w prowadnicach spowodują przewinięcie kurtyny na „lewą” stronę i w efekcie jej uszkodzenie.

 

2. Konserwacja.

2.1. Napędy elektryczne, wkładane dożywotnio nie wymagają konserwacji.

3. Przeglądy i naprawa.

3.1. Ze względu na bezpieczeostwo użytkowników oraz maksymalnie długie, prawidłowe działanie wszystkich mechanizmów roleta powinna byd poddawana okresowym przeglądom technicznym minimum co 24 miesiące.

3.2. Przeglądy polegają na sprawdzeniu stanu zamocowania napędu, zabieraka, mechanizmów, licznika obrotów oraz ewentualnej korekcie ustawienia ograniczników kraocowych. Przeglądy wykonywane są odpłatnie (po uprzednim wezwaniu przez użytkownika i ustaleniu terminu przeglądu).

3.3. Wszelkich napraw oraz zmian konstrukcyjnych rolety może dokonywad tylko autoryzowany serwis pod rygorem utraty gwarancji.

3.4. Producent nie bierze odpowiedzialności za naprawy oraz zmiany w konstrukcji, wyposażeniu i sterowaniu rolet dokonane bez uzgodnienia i pisemnej akceptacji z jego strony.

4. Bezpieczeostwo użytkowania.

4.1. Przed użytkowaniem rolet należy dokładnie przeczytad wszystkie dostarczone instrukcje obsługi.

4.2. Rolety z napędem elektrycznym – przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac, należy bezwzględnie odłączyd zasilanie.

4.3. W roletach z napędem elektrycznym ochronę przed porażeniem prądem przez kontakt bezpośredni stanowi odpowiednia izolacja.

4.4. Napędy posiadają stopieo ochrony obudowy IP 44, to znaczy, ze posiadają zabezpieczenia chroniące przed dotknięciem części pod napięciem i ruchomych za pośrednictwem narzędzi i drutów o średnicy 1 mm i większej oraz, że są zabezpieczone przed rozbryzgami wody na obudowę z dowolnego kierunku.

4.5. Wszelkie prace związane z przeglądami i naprawą rolet powinna przeprowadzid osoba odpowiednio przeszkolona, posiadająca wymagane uprawnienia.

4.6. Zabrania się użytkowania niesprawnych lub zdekompletowanych rolet (np. bez wyłącznika, itp.). Użytkowanie takiej rolety może spowodowad jej zniszczenie, stwarzad zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz może byd przyczyną utraty gwarancji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu rolety należy niezwłocznie powiadomid o tym dostawcę.

4.7. Należy zwracad uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia przewodów, a w przypadku ich zauważenia nie używad rolety i niezwłocznie zgłosid usterkę w serwisie.

4.8. Urządzenia zdalnego sterowania należy przechowywad z dala od dzieci i nie pozwalad dzieciom na bawienie się nimi.

4.9. Roleta, i żadne jej elementy, nie wydziela toksycznych substancji w całym okresie eksploatacji.

4.10. Emisja hałasu przez roletę z napędem nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest jedynie kwestią komfortu. Poziom emisji ciśnienia akustycznego jest mniejszy niż lub równy 70 dB.

4.11. Konstrukcja rolety i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze jej pracy góra-dół i pozostania tam w stanie zawieszenia.

4.12. Wejście i przebywanie w obszarze pracy góra-dół rolety powinno odbywad się jedynie przy jej całkowitym otwarciu i zatrzymaniu.

4.13. Podczas opuszczania kurtyny rolety należy zwrócid szczególna uwagę, czy żaden przedmiot lub osoba nie znajduje się w obszarze pracy rolety (w świetle między prowadnicami).