Instrukcja obsługi rolet zewnętrznych z napędem ręcznym na pasek lub linkę.

Instrukcja obsługi rolet zewnętrznych z napędem ręcznym na pasek lub linkę.

Przed użytkowaniem rolety należy przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi rolet zewnętrzych z napędem ręcznym na pasek lub linkę.

1. Sposób obsługi.

1.1. Opuszczanie kurtyny rolety.

Wyciągnąć wyprostowaną rękę przed siebie, zacisnąć dłoń na pasku (lince) tuż nad zwijaczem i przyciągnąć go do siebie. Ruch wykonać poziomo lub maksymalnie pod kątem 20° do poziomu. Próba przyciągnięcia paska pod większym kątem powoduje zablokowanie się mechanizmu hamującego pasek w zwijaczu. Następnie – nadal trzymając pasek – należy wykonać ruch w kierunku do okna pod kątem 45 – 60° do poziomu, tak, aby opuszczająca się kurtyna naciągnęła pasek między przelotką a zwijaczem. Aby całkowicie opuścić roletę, należy cyklicznie powtarzać wyżej opisane ruchy do momentu, aż listwa końcowa kurtyny oprze się na parapecie lub podłożu , a po kolejnym ruchu wykonanym w kierunku rolety pasek pozostanie luźny. Opuszczając kurtynę należy uważać, aby listwa końcowa nie uderzyła z dużą siłą o parapet lub podłoże. Mogłoby to doprowadzid do uszkodzenia rolety lub parapetu. Prędkość opuszczania kurtyny pod własnym ciężarem nie powinna przekroczyć:

§ dla rolety do 2 m wysokości – 0,1 m/s,

§ dla rolety powyżej 2 m wysokości – 0,12 m/s.

1.2. Podnoszenie kurtyny rolety.

Unieść rękę maksymalnie do góry, zacisnąc dłoń na pasku (lince) i ciągnąć go w dół, w kierunku zwijacza, wzdłuż linii naciągniętego paska (linki). Nadmiar wyciągniętego paska zostanie automatycznie nawinięty do puszki zwijacza. Powtarzać wyżej opisany ruch do momentu, aż ograniczniki zamontowane w listwie końcowej kurtyny zatrzymają się na skrzynce rolety. Podciąganie kurtyny w górnej dwiartce wysokości rolety należy wykonywad ostrożnie i powoli z prędkością podnoszenia około 0,5 m/s. Większa prędkość podnoszenia powoduje mocne uderzenie ograniczników o skrzynkę, co może być przyczyną uszkodzenia rolety.

1.3. Konstrukcja rolety i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze jej pracy góra-dół i pozostania tam w stanie zawieszenia.

1.4. Przy opuszczanie i podnoszeniu rolety przy pomocy paska (linki) siła potrzebna do obsługi nie przekracza 50 N dla rolet małych, 150 N dla rolet średnich oraz 260 N dla rolet bardzo dużych.

1.5. Ruch ręki podczas obsługi rolety powinien byd wykonywany prostopadle do płaszczyzny kurtyny. Ciągnięcie paska pod innym kątem powoduje jego odkształcanie się (rolowanie, zaginanie), czego efektem jest szybsze zużycie, a czasami uszkodzenie zwijacza lub przelotki paska.

2. Bezpieczeństwo użytkowania.

2.1. Przed użytkowaniem rolet należy dokładnie przeczytać wszystkie dostarczone instrukcje obsługi.

2.2. Wszelkie prace związane z przeglądami i naprawą rolet powinna przeprowadzić osoba odpowiednio przeszkolona, posiadająca wymagane uprawnienia.

2.3. Roleta, i żadne jej elementy, nie wydziela toksycznych substancji w całym okresie eksploatacji.

2.4. Emisja hałasu przez roletę z napędem nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest jedynie kwestią komfortu. Poziom emisji ciśnienia akustycznego jest mniejszy niż lub równy 70 dB.

2.5. Konstrukcja rolety i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze jej pracy góra-dół i pozostania tam w stanie zawieszenia.

2.6. Wejście i przebywanie w obszarze pracy góra-dół rolety powinno odbywać się jedynie przy jej całkowitym otwarciu i zatrzymaniu.

2.7. Podczas opuszczania kurtyny rolety należy zwrócić szczególna uwagę, czy żaden przedmiot lub osoba nie znajduje się w obszarze pracy rolety (w świetle między prowadnicami).

2.8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu rolety należy niezwłocznie powiadomić serwis. Użytkowanie uszkodzonej rolety oraz samodzielne próby napraw mogą spowodować jej zniszczenie, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz mogą być przyczyną utraty gwarancji.

2.9. Funkcja samohamowności kurtyny realizowana jest za pośrednictwem paska i mechanizmu zapadkowego w zwijaczu, dlatego w trakcie użytkowania rolety należy zwracać szczególną uwagę na stan techniczny paska oraz prawidłową pracę zapadki. Uszkodzenie paska lub mechanizmu zapadkowego może doprowadzid do samoczynnego, niekontrolowanego opadnięcia pancerza, a w efekcie do uszkodzenia rolety.

2.10. Należy przestrzegać dopuszczalnych prędkości podnoszenia i opuszczania kurtyny określonych w pkt. 1.1. oraz 1.2. niniejszej instrukcji.

 

Jeśli roleta została wyposażona w dodatkowy osprzęt lub blokady, to sposób ich użytkowania ujęto w oddzielnej, właściwej dla danego elementu instrukcji obsługi